Keurmerk Stichting Normering Arbeid

De Stichting Normering Arbeid heeft als doel het realiseren van zelfregulering ter voorkoming van fraude en illegaliteit in de uitzendbranche en bij alle vormen van (onder)aanneming van werk.
Met het laten uitvoeren van inspecties op basis van de norm en het toekennen van het SNA-keurmerk geeft SNA hieraan invulling. Speerpunten hierbij zijn:

  • - Beperken risicoaansprakelijkheid van inleners en uitbesteders van werk voor niet afgedragen belastingen en sociale verzekeringspremies;
  • - Voorkomen hoge boetes voor inleners en uitbesteders van werk voor het werken met mensen die niet gerechtigd zijn om in Nederland arbeid te verrichten, van wie de identiteit niet is vastgesteld of die een valse identiteit hebben aangenomen;
  • - Beheer openbaar register, Register Normering Arbeid, van gecertificeerde en voor certificering aangemelde ondernemingen en sluiten overeenkomsten met inspectie-instellingen;
  • - Uniformeren inspecties en laten uitvoeren van inspecties door inspectie-instellingen;
  • - Bevorderen certificatie van ondernemingen, die arbeidskrachten ter beschikking stellen en van (onder)aannemers, zodat zij zich in positieve zin onderscheiden van niet-gecertificeerde ondernemingen;
  • - Promoten gebruik van het Register Normering Arbeid onder inleners en uitbesteders van werk.
 

Keurmerk Fair Produce 2023

Door de Stichting Fair Produce Nederland is een ketenkeurmerk ontwikkeld met de naam ‘Fair Produce Nederland’. Het sociale keurmerk richt zich in eerste instantie op arbeid en paddenstoelen, later wordt de verbreding gezocht. Ketenpartijen die het keurmerk hanteren voeren gegarandeerd een sociaal personeelsbeleid. Dit personeelsbeleid voldoet dat aan alle eisen van het ketenkeurmerk, inclusief bovenwettelijke eisen. Voorbeelden hiervan zijn:
- Geen ondoorzichtige arbeidsconstructies,
- Maximum bedragen voor inhoudingen van huisvesting
- Verplichting met NEN 4400-01 gecertificeerde uitzendbu­reaus te werken.


In hoofdlijnen eist het ketenkeurmerk transparantie en toetsbaarheid van verloning in Nederland op basis van goed werkgeverschap.